hanoi.png  
Đă Cập Nhật: Thứ Năm 20 Tháng 09 2012 09:04
 Nơi Đến 
 Nơi Đi   ARRIVALS   DEPARTURES   
CHở HÀNH KHÁCH   CHở HÀNG
      TIME ESTM    
  CHUYếN BAY ĐIểM XUấT PHÁT THờI GIAN: THờI GIAN Dự KIếN Cổng số TRạNG THÁI 
Thứ Năm 20 Tháng 09 2012 
CHở HÀNH KHÁCH NơI ĐếN | NộI ĐịA & QUốC Tế | Tất Cả Các Hăng Hàng Không | Tất Cả Các Điểm Xuất Phát 
VN 321 Đà Lạt 08:25  2
Đă Hạ Cánh
JQ 519 Thượng Hải 09:05  2
Đă Hạ Cánh
QF 900 Đà Nẵng 09:15 09:55  4
Đă Hoăn
JQ 8378 Pu két 09:45  1
VN 3434 Buôn Ma Thuột 10:00 10:15  2
PG 360 Băng Cốc 10:20  1
Đă Hủy
GA 76 Nha Trang 11:00  4
OZ 938 Phnôm Pênh 11:40 11:25  3
QF 12 Băng Cốc 14:00  4
JQ 651 Lôn Đôn 15:05  5
VN 7336 Thượng Hải 16:05  3
OZ 733 Phù Cát 17:00  4
SQ 545 Singapore 17:35  4
KE 9237 Huế 18:25  5
VN 345 Huế 18:30  2
TG 833 Băng Cốc 18:35  3
VN 3436 Cần Thơ 19:00  4
Thứ Sáu 21 Tháng 09 2012 
CHở HÀNH KHÁCH NơI ĐếN | NộI ĐịA & QUốC Tế | Tất Cả Các Hăng Hàng Không | Tất Cả Các Điểm Xuất Phát 
VN 505 Đà Lạt 08:00  
QF 89 New York 08:55  
PG 760 Băng Cốc 09:15  
JQ 305 Đà Nẵng 09:55  
VN 222 Pu két 10:20  
Thông tin trên trang này được thay đổi thường xuyên. Để có thông tin chính xác về chặng bay, vui ḷng kiểm tra với hăng hàng không của quư khách.
V4.2.2 Bản quyền © 2001-2014 Digital Images International Pty. Ltd. Bảo lưu toàn quyền www.dii.com.au